• බැනරය

සමාගම් ඉතිහාසය

 • 2006 දී Guangzhou Pengwei කලා සහ අත්කම් කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටුවීම
  2006 දී
  2006 දී Guangzhou Pengwei කලා සහ අත්කම් කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටුවීම
 • 2007 දී නිෂ්පාදනය සැකසෙමින් පවතී
  2007 දී
  2007 දී නිෂ්පාදනය සැකසෙමින් පවතී
 • 2014 දී කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී විය
  2014 දී
  2014 දී කැන්ටන් ප්‍රදර්ශනයට සහභාගී විය
 • 2017 දී Guangdong Pengwei Fine Chemical Co.,Ltd පිහිටුවීම.
  2017 දී
  2017 දී Guangdong Pengwei Fine Chemical Co.,Ltd පිහිටුවීම.
 • 2021 දී අපි ගමනේ
  2021 දී
  2021 දී අපි ගමනේ